تکنیک تنفسی ۴، ۷، ۸ برای کاهش استرس

تکنیک تنفسی ۴، ۷، ۸ برای کاهش استرس

 

تکنیک تنفس عمیق ۴، ۷، ۸ ساده ترین و موثرترین تکنیک برای کاهش استرس است. در عرض ۴ ثانیه نفس می گیریم و به مدت ۷ ثانیه نفس را حبس می کنیم و در عرض ۸ ثانیه نفس را بیرون می دهیم.