در مقابل آسیب ها چگونه رفتار کنیم؟

در مقابل آسیب ها چگونه رفتار کنیم؟

 

ما باید مهربانی کردن با خود را یاد بگیریم و بتوانیم در هر حالتی از خودمان حمایت کنیم. ما بهترین دوست و پشتیبان خودمان هستیم.