چگونگی پاسخ دهی به قدردانی دیگران از ما

چگونگی پاسخ دهی به قدردانی دیگران از ما

 

بسیاری از ما بخوبی از دیگران قدردانی می کنیم اما در مقابل قدردانی آن ها از خودمان، نمی توانیم خوب پاسخ دهیم. پاسخ خوب و درست نه تنها به آن ها احساس خوب می دهد بلکه باعث می شود خودمان نیز احساس بسیار خوبی پیدا کنیم.