مثبت نگری

راز شادکامی و موفقیت فردی

خانه مجلهPage 5

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی حالتی از هشیاری است که به ما کمک می کند تا از طریق توجه و تقویت حواس پنجگا...

مدیریت زمان

مدیریت زمان     چرا مدیریت زمان از اهمیت زیادی برخوردار است؟ سالها بود در شگفت ...

No Image Found

ادراک در عمل

ادراک چیست؟ ادراک تعبیر و تفسیر ما از رویداد است. واقعه ای اتفاق می افتد ما در مقابل...

No Image Found

تصویر ذهنی چیست؟

کلید اصلی رفتار و شخصیت هر فرد، تصویر ذهنی وبرداشت ذهنی وروحی او از خود است. اینکه ف...